O nas

Bank Żywności w Olsztynie

Od 2000 roku Bank Żywności w Olsztynie ratuje żywność przed zmarnowaniem, dystrybuuje ją wśród potrzebujących i edukuje w zakresie prawidłowego odżywiania. Promujemy właściwe postawy, przeciwdziałające utylizacji żywności i jej marnowaniu. W polu naszego zainteresowania jest człowiek, dlatego zabezpieczając jego podstawową potrzebę, jaką jest dostęp do pełnowartościowej żywności, staramy się wesprzeć go kompleksowo. Realizujemy projekty aktywizujące społecznie i zawodowo, zarówno jednostki, jak i całe grupy i rodziny. Wzmacniamy także działania innowacyjne i lokalną przedsiębiorczość. Bank Żywności w Olsztynie to organizacja apolityczna, działająca w różnorodnym środowisku światopoglądowym. Jesteśmy partnerem około 300 organizacji, firm i instytucji na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Ostatnie wydarzenia:

  • Konferencja EIT FOOD Annual Event (coroczne spotkanie przedstawicieli organizacji zrzeszonych w EIT FOOD), Bruksela 2022
  • Konferencja Foods Banks in Action (spotkanie europejskiej sieci banków żywności, której jesteśmy członkiem), Berlin 2022
  • Światowy Dzień Żywności (m.in. debata o zrównoważonym rozwoju), Olsztyn 2022
  • Konferencja „Od pola do stołu: wyzwania i problemy związane z marnowaniem żywności”, Warszawa 2022, organizator: Ambasada Francji w Polsce
  • Konferencja „Nowe szanse dla III sektora” – Narodowy Instytut Wolności, Warszawa 2022
  • Konferencja „Samorządy nie marnują” – Federacja Polskich Banków Żywności, Warszawa 2022

Fundacja R&D Hub

Głównymi celami statutowymi Fundacji R&D Hub są:
a) upowszechnianie postaw przedsiębiorczości ogółu społeczeństwa i wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, a w szczególności pomoc w tworzeniu i rozwoju
nowych przedsięwzięć gospodarczych opartych na innowacyjnych rozwiązaniach,
b) budowanie świadomości obywatelskiej w zakresie innowacyjności, nowych technologii oraz prac badawczo-rozwojowych (b+r),
c) upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w duchu innowacyjności i w dziedzinie przedsiębiorczości,
d) promowanie wolnego dostępu do wiedzy, w tym dostępu do publikacji naukowych, wyników badań naukowych i tym podobnych,
e) inicjowanie i prowadzenie współpracy w dziedzinach: biznesu, nauki, oświaty, gospodarki i e-sportu,
f) tworzenie warunków umożliwiających rozpoczynanie oraz rozwijanie działalności naukowej, badawczej, biznesowej i inwestycyjnej na terenie polski i za granicą,
e) inicjowanie i prowadzenie współpracy w dziedzinach: biznesu, nauki, oświaty, gospodarki i e-sportu,
f) tworzenie warunków umożliwiających rozpoczynanie oraz rozwijanie działalności naukowej, badawczej, biznesowej i inwestycyjnej na terenie polski i za granicą.

Fundacja R&D Hub skupiła się na się dostarczeniu polskiemu społeczeństwu wiedzy na temat: innowacji, przemysłu 4.0, zero waste, gospodarki obiegu zamkniętego,
rynku rolno-spożywczego, społecznych i gospodarczych konsekwencji wprowadzenia modelu niemarnowania żywności, standardu ESG oraz rynku energetycznego, w
tym elektromobilności.
Staraniem Fundacji jest, aby w perspektywie 4-5 lat jej obszary zainteresowań były rozbudowane w ramach współpracy z polskimi instytucjami badawczymi,
organizacjami branżowymi/społecznymi, samorządowymi oraz rządowymi. 

W latach 2020-2022 Fundacja R&D Hub stworzyła, raporty/webinaria/szkolenia/współuczestniczyła w
opracowaniu książek:
1. Raport i podsumowanie webinariów o roli niemarnowania w dążeniu do gospodarki zgodnej z założeniami polityki Zero Waste.
2. Funkcjonowanie rolniczego handlu detalicznego w Polsce.
3. Innowacje i rozwój w rolnictwie i sektorze rolno-spożywczym.
4. Bezpieczeństwo żywności w Polsce na tle UE, system kontroli urzędowej i aktywność NGOs.
5. Zero waste 4.0.
6. 9 milionów ton marnowanej żywności w Polsce – mity czy fakty?
7. Zagrożenia bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej oraz postęp w metodach badawczych na przykładzie wybranych technik analitycznych.
8. Zagrożenia zafałszowań żywności w Unii Europejskiej oraz postęp w metodach badawczych wykrywania zafałszowań.
9. Potencjał rozwoju produktów opartych na białkach roślinnych w Polsce. Perspektywa technologiczna oraz obecna sytuacja rynkowa – raport został bardzo dobrze
oceniony przez rynek – jako pierwsza w Polsce kompleksowa publikacja nt. produktów roślinnych.
10. Innowacje, działania rozwojowe oraz jakość i bezpieczeństwo żywności (x2).
11. Aktualne problemy rolnictwa, w tym sprzedaż żywności przez rolników w ramach obowiązujących przepisów prawnych dotyczących rolniczego handlu
detalicznego (RHD) (x4).
12. Pierwsze w Polsce dwa e-fora innowacji sektora rolno-spożywczego, z czego drugie e-forum dot. kwestii prawnych przy wprowadzaniu innowacyjnych produktów
na rynek.
Wydania dot. prawa:
1. Wykładnia in favorem libertatis jako wymóg konstytucyjny w świetle orzecznictwa, autor: Dr Janusz Roszkiewicz, wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
2. Interes spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w prawie polskim oraz hiszpańskim, autor: Dr Krzysztof Olszak, wydawnictwo: C.H.Beck
3. Stowarzyszenia ogrodowe, autor: Dr Jan Lipski, wydawnictwo: C.H.Beck
4. Economics of the tax system, autorzy: Prof. Konrad Raczkowski, Friedrich Schneider, Joanna Węgrzyn, Wydawnictwo Naukowe PWN.
5. Ius et Ratio. Księga Jubileuszowa Profesor Elżbiety Skowrońskiej-Bocian, autorzy: prof. Jacek Wierciński, dr Agnieszka Gołaszewska, dr Marcin Olechowski oraz dr
Witold Borysiak, wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska.

Webinaria/raporty oraz szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem odbiorców, ponieważ zostały zrealizowane wspólnie z osobami/instytucjami, które są już teraz
częścią naszego think tanku.

Fundacja R&D Hub sukcesywnie prowadzi działania zmierzające do wsparcia realizacji innowacji i działań rozwojowych w różnych gałęziach
gospodarki.