prof. dr hab. Krystyna Gutkowska

Główny obszar zainteresowań badawczych związany jest z zachowaniami konsumentów na rynku żywności; ich uwarunkowaniami oraz tendencjami  rozwoju rynku żywności; w tym obszarze zrealizowała wiele badań finansowanych zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych (m.in. w programach ramowych UE: 2003-2005 koordynator ze strony Polski w projekcie V RP UE Further Development of Organic Farming Policy in Europe, with Particular Emphasis on EU Enlargement,  koordynator ze strony polski w projekcie V RP UE  European Information System for Organic Market; 2006-2010 koordynator ze strony polskiej w temacie realizowanym w VII ramowym programie UE nt. Traditional United Europe Food TRUEFOOD; 2010-2014 kierownik zadania 1 Analiza popytu na mięso wołowe w Polsce, w projekcie Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody, finansowanym w ramach UDA-POIG.01.03.01-00-204/09-03; 2010-2014 kierowanie dwoma zadaniami w projekcie BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Obecnie jest kierownikiem zadania pn. Przeprowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia dzieci i młodzieży oraz opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI szkół podstawowych”, Junior–Edu-Żywienie (JEŻ)”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie Umowy nr MEiN/2022/DPI/96 z dnia 07.03.2022 r., z ramienia SGGW. Była autorem lub współautorem ponad 300 artykułów w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych oraz 15 monografii.

Działalność dydaktyczna: Realizuje zajęcia z zakresu: badań zachowań konsumentów oraz rynku żywności oraz seminaria dyplomowe; uczestniczyła też w działalności upowszechnieniowej, którą prowadziła od 1987 roku w ścisłej współpracy z ośrodkami doradztwa rolniczego. Ponadto była kierownikiem i współautorem programu studiów podyplomowych nt. Przedsiębiorczość na wsi w procesie integracji z Unią Europejską, jak również wykładowcą na podyplomowych studiach Turystyka wiejska.
Była też trenerem w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja pt. Przyszłość Rozwojowa Żywności, w ramach którego prowadziła zajęcia warsztatowe nt. Wyzwań rynku badań żywności w Polsce. Studium przypadków na temat współpracy nauki z biznesem.
Obecnie animator Prac Rady Sektorowej w Projekcie: Sektorowa Rada ds. Kompetencji- Sektor Żywności Wysokiej Jakości.